ฝึก

เมื่อสติไม่สมบูรณ์ ก็ไม่มั่นคง แลฟุ้งดังตะกอนขุ่น ร้อนรุ่มกลุ้มไฟเผา เมื่อนั้นจึงเอนเอียง เมื่อเอนเอียงจึงไม่ »