ฝึก

เมื่อสติไม่สมบูรณ์ ก็ไม่มั่นคง แลฟุ้งดังตะกอนขุ่น ร้อนรุ่มกลุ้มไฟเผา เมื่อนั้นจึงเอนเอียง เมื่อเอนเอียงจึงไม่ »

เพียงฝัน เพียงมายา

.. สากลโลกธาตุอันไพศาล ก็ตั้งอยู่แต่ภายในใจเธอเท่านั้น, เมื่อเป็นดังนั้น จะมีที่อื่นที่ไหนอีกเล่า ที่จะหาพบสิ่งต่าง »