แด่องค์พุทธะ ๑

"ก่อนจะทรงมีพระประสูติกาล พระมารดาของพระองค์ทรงสุบินเห็นพญาช้างเผือก ๖ งวง ลอยลงจากสวรรค์พร้อมด้วยเสียงแซ่ซ้องสรรเสริญ พญาช้างเผือกเดินตรงเข้าหาพระองค์ »